Ταυτότητα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Στρατηγικός Σχεδιασμός- Όραμα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ιδρύθηκε το 1984 και δέχτηκε τους/-ις πρώτους/-ες φοιτητές/-ριες του το ακαδημαϊκό έτος 1988-89. Με διοικητική έδρα την πόλη του Βόλου, έχει αναπτυχθεί σε όλη την Περιφέρεια Θεσσαλίας και στην Στερεά Ελλάδα σε Βόλο, Λάρισα, Λαμία, Καρδίτσα και Τρίκαλα. Το ΠΘ οργανώνεται σε 8 σχολές, 37 τμήματα και 71 προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών.

Σήμερα στο Πανεπιστήμιο μας φοιτούν  36.622  προπτυχιακοί/-ες φοιτητές/-ριες και περίπου 4.500 μεταπτυχιακοί/-ές φοιτητές/-ριες και υποψήφιοι διδάκτορες, ενώ στελεχώνεται από 844 μέλη διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού και 427  μέλη διοικητικού προσωπικού. Η διδασκαλία υποβοηθείται από ικανό αριθμό συμβασιούχων διδασκόντων.

panepistimio-thessalias-geoponia
pan_thess_logo

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας είναι ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα το οποίο κατατάσσεται στα 1000 καλύτερα πανεπιστήμια διεθνώς σύμφωνα με τα στοιχεία της κατάταξης Shanghai Ranking of World Universities, 2019 (http://www.shanghairanking.com/). Αποστολή μας είναι η προαγωγή της γνώσης μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας και η συνεισφορά στην πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Για την επίτευξη των στόχων του το Πανεπιστήμιο επιδιώκει να δημιουργήσει ένα μαθησιακό περιβάλλον που προάγει την κριτική σκέψη, την καινοτομία, την ελευθερία  της έκφρασης και την καλλιέργεια της πίστης στα δημοκρατικά ιδεώδη.

Το Πανεπιστήμιο επιδεικνύει σταθερό ενδιαφέρον για την επιστημονική έρευνα υψηλής ποιότητας, θεωρώντας την ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη παραγωγή και τη μετάδοση νέας γνώσης: ενθαρρύνει την επιστημονική διάκριση του ερευνητικού δυναμικού σε όλα τα πεδία, επιβραβεύει τις υψηλές ατομικές και συλλογικές επιδόσεις, και καλλιεργεί ευνοϊκό κλίμα για ερευνητική και διδακτική καινοτομία.

Το Πρόγραμμα Δράσης αποτυπώνει και επιχειρεί να επηρεάσει θετικά την πορεία μας προς το μέλλον, κατανοώντας τη διαδρομή του Ιδρύματος στο ακαδημαϊκό γίγνεσθαι και τους όρους συγκρότησης της ταυτότητας του και αξιολογώντας το αποτέλεσμα αυτής της διαδρομής. Το Πρόγραμμα Δράσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αποτελεί τον οδηγό λειτουργίας, το μέσο συνάντησης και σύνθεσης των επιμέρους ακαδημαϊκών λειτουργιών, το μέσο επιδίωξης των επιμέρους και κεντρικών στρατηγικών στόχων και επιλογών του Ιδρύματος, το πλαίσιο διεκδίκησης και το μέτρο αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των οργάνων διοίκησης στην υλοποίηση του.

Ταυτόχρονα, αποτελεί τον μηχανισμό κινητοποίησης της ακαδημαϊκής κοινότητας και ενεργής συμμετοχής της τόσο στο σχεδιασμό, όσο και την υλοποίηση και αξιολόγηση των επιμέρους πολιτικών. Το Πανεπιστήμιο είναι ήδη ένα πολυσύνθετο και έντονα διαφοροποιημένο ανθρώπινο οικοσύστημα με ευαίσθητες ισορροπίες, τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό του περιβάλλον, μια μεγάλη ποικιλία ακαδημαϊκών προελεύσεων και προσανατολισμών, αλλά και μια αστείρευτη δημιουργικότητα η οποία αναζητά διέξοδο και ρόλο στη διαμόρφωση του ακαδημαϊκού γίγνεσθαι. Το Πρόγραμμα Δράσης επιδιώκει να είναι το σημείο συνάντησης και συνεργασίας όλων των συνιστωσών της ακαδημαϊκής κοινότητας οι οποίες πιστεύουν στο ρόλο του πανεπιστημίου και θέλουν να εργαστούν συντεταγμένα και δημιουργικά για την υλοποίηση ενός σχεδίου το οποία θα έχουν συν-διαμορφώσει. 

Το Πρόγραμμα Δράσης προσδιορίζει προτεραιότητες, διαδικασίες, άξονες δράσης και χρονοδιαγράμματα σε όλους τους τομείς που αφορούν στην παραγωγή, αξιοποίηση και διάδοση της γνώσης, την ενίσχυση των σχέσεων μας με το πιο εξελιγμένο τμήμα της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας και τη ενίσχυση των δεσμών μας με την κοινωνία και την οικονομία σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Για την υλοποίηση αυτού του Προγράμματος αναζητούμε στρατηγικές συμμαχίες και τη μέγιστη δυνατή στήριξη από την κοινωνία και την Πολιτεία. Η ανάπτυξη του Πανεπιστημίου είναι μακροχρόνια η πιο αποδοτική επένδυση που μπορεί να γίνει στην περιφέρεια, καθώς χαρακτηρίζεται από σημαντικά πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα και καθώς εμποτίζει τον κοινωνικό και παραγωγικό ιστό με τον πολυτιμότερο συντελεστή παραγωγής: τη γνώση.

Σκοπός Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος

Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής Και Αγροτικού Περιβάλλοντος Ίδρυση και Φυσιογνωμία Τμήματος

Το 1988 λειτούργησε στη Σχολή Επιστημών Παραγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας το Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής. Το ακαδημαϊκό έτος 2002-2003, το Τμήμα αυτονομήθηκε, μετονομάστηκε σε Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Το Τμήμα αναπτύσσεται στα κτίρια της Σχολής που βρίσκονται στην περιοχή Φυτόκο, στο Βόλο, καθώς και στα κτίρια και άλλες εγκαταστάσεις στο Αγρόκτημα του Πανεπιστημίου στο Βελεστίνο. Στο Τμήμα δραστηριοποιούνται είκοσι ιδρυμένα Εργαστήρια που καλύπτουν τις ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος, ενώ για την εξυπηρέτηση των βασικών εκπαιδευτικών εργαστηριακών αναγκών υπάρχουν και εργαστήρια φυσικών και βιολογικών επιστημών καθώς και ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Αποστολή του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος είναι να παρέχει γνώσεις για την πανεπιστημιακή κατάρτιση των μελλοντικών γεωπόνων, ώστε να είναι ικανοί να χειρίζονται την κλασσική και τη σύγχρονη μεθοδολογία δημιουργίας και παραγωγής βελτιωμένου πολλαπλασιαστικού υλικού (γενετική βελτίωση, βιοτεχνολογία-γενετική μηχανική), τη σύγχρονη καλλιεργητική τεχνική (φυσιολογία, θρέψη, φυτοπροστασία), την ανάπτυξη σύγχρονης γεωργικής τεχνολογίας, τη διαχείριση των φυσικών πόρων και του αγροτικού περιβάλλοντος και την ασφάλεια στην παραγωγή προϊόντων φυτικής προέλευσης. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση ώστε η εκπαίδευση των υποψηφίων γεωπόνων τόσο σε προπτυχιακό όσο και μεταπτυχιακό επίπεδο να λαμβάνει υπόψη τις σύγχρονες τάσεις για ολοκληρωμένη παραγωγή στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης με ανάδειξη του ρόλου όλων των γνωστικών αντικειμένων που θεραπεύονται στο Τμήμα. Έτσι το Τμήμα ανταποκρίνεται και στην πρόκληση της AGENDA 2000 όπου δίνεται έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος, στη μείωση εισροών ενέργειας και αγροχημικών, τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη γεωργία, την πιστοποίηση της ποιότητας των γεωργικών προϊόντων. Αυτή η αντίληψη της δομής των σπουδών δίνει στους πτυχιούχους Γεωπόνους του Τμήματος τα ιδιαίτερα προσόντα που απαιτούνται για να υποστηριχθεί ο ρόλος τους ως Γεωπόνου-συμβούλου σε μια σύγχρονη γεωργία, ανταγωνιστική και ταυτόχρονα φιλική στο περιβάλλον.

Προς τον σκοπό αυτόν, το πρόγραμμα σπουδών διάρκειας 5 ετών, περιλαμβάνει μαθήματα υποδομής που αναφέρονται στις βασικές ενότητες των Φυσικών, Βιολογικών και Kοινωνικο-Οικονομικών Eπιστημών διασφαλίζοντας τη θεμελίωση της σχετικής γνώσης, η οποία είναι απαραίτητη για την περαιτέρω συμπλήρωση του Προγράμματος Σπουδών, μαθήματα κορμού προσανατολισμένα προς τα κύρια γνωστικά αντικείμενα της Επιστήμης της Γεωπονίας, εξασφαλίζοντας τη θεμελιώδη εξάσκηση και τα μέσα για τη μελέτη φαινομένων, συστημάτων και τεχνολογίας που άπτονται της σύγχρονης παραγωγικής διαδικασίας, μαθήματα εμβάθυνσης σε υψηλό επίπεδο γνώσεων στο εύρος του αντικειμένου της Γεωπονίας καθώς και μαθήματα επιλογής μέσω των οποίων οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Τμήματός διαμορφώνουν το προφίλ που ο καθένας επιθυμεί, σύμφωνα με τις επί μέρους ειδικότητες και τομείς της Επιστήμης της Γεωπονίας. Επιπλέον, το Πρόγραμμα Σπουδών εισάγει την πρόσθετη και σημαντική διάσταση του ανθρώπινου παράγοντα, τις δραστηριότητές του, τη συμπεριφορά και τη δημιουργικότητά του μέσα στο γενικό γεωργικό περιβάλλον. Πέραν της παρακολούθησης μαθημάτων, το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει υποχρεωτική πρακτική άσκηση δύο μηνών και εκπόνηση και δημόσια παρουσίαση πτυχιακής εργασίας που αντιστοιχεί σε ένα πλήρες εξάμηνο σπουδών.

Το Τμήμα προσφέρει επίσης μεταπτυχιακές σπουδές με μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών καθώς και διδακτορικές σπουδές στα Εργαστήρια του Τμήματος.

Μαθησιακά αποτελέσματα προγράμματος σπουδών

Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής Και Αγροτικού Περιβάλλοντος Ίδρυση και Φυσιογνωμία Τμήματος

Το Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος προσφέρει τις σύγχρονες γνώσεις που απαιτούνται για την παραγωγή και διαχείριση γεωργικών προϊόντων στη σύγχρονη ανταγωνιστική γεωργία. Συνολικά, οι απόφοιτοι του Τμήματός μας, Γεωπόνοι, αποκτούν γνώση και κατανόηση των διαδικασιών και εργαλείων λήψης αποφάσεων σε προβλήματα που σχετίζονται με εφαρμογές στη Γεωπονία, όπως εφαρμογές βελτιστοποίησης, μοντελοποίησης, αναλυτικών υπολογισμών και περιγραφής δεδομένων, καθώς και σε τεχνικές της βιοτεχνολογίας και μοριακής βιολογίας/γενετικής μηχανικής, με την αξιοποίηση του γενετικά βελτιωμένου πολλαπλασιαστικού υλικού, με την άσκηση της σύγχρονης καλλιεργητικής πρακτικής (φυσιολογία, θρέψη, εκμηχάνιση, φυτοπροστασία) συνδυασμένης με το σεβασμό στον άνθρωπο και στο περιβάλλον, τη διαχείριση των φυσικών πόρων και του αγροτικού περιβάλλοντος και την ασφάλεια στην παραγωγή τροφίμων φυτικής προέλευσης. Επιπροσθέτως, οι απόφοιτοι του Τμήματος είναι σε θέση να αναλαμβάνουν θέσεις ευθύνης σχετικά με αποφάσεις διαχείρισης προβλημάτων στα προ- και μετα-συλλεκτικά στάδια των αγροτικών προϊόντων, και στις βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης των τροφίμων, τη διαχείριση του αγροτικού, αστικού και περιαστικού περιβάλλοντος σε συνάρτηση και με την οικονομική διάσταση των ως άνω παραμέτρων. Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι απόφοιτοί μας Γεωπόνοι έχουν τις κατάλληλες γνώσεις έτσι ώστε να στελεχώσουν επιχειρήσεις και υπηρεσίες στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, αλλά και τα επαγγελματικά εχέγγυα για τη δημιουργία δικής τους ανεξάρτητης επαγγελματικής δραστηριότητας.

Επαγγελματικές προοπτικές αποφοίτων

Οι πτυχιούχοι Γεωπόνοι του Τμήματος, έχουν τα προσόντα και τις δυνατότητες να απασχοληθούν σε: i) δημόσιους οργανισμούς, όπως υπουργεία (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Υπουργείο Παιδείας, κ.λπ.), διάφορους οργανισμούς [Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων, Οργανισμός Πληρωμών και Επιδοτήσεων, Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κ.λπ.]. ii) στον Ιδιωτικό τομέα σε συνεταιριστικές οργανώσεις, ιδιωτικές επιχειρήσεις, ιδιωτικά γραφεία μελετών και παροχής υπηρεσιών. iii) σε διεθνείς οργανισμούς (Ο.Ο.Σ.Α., Ε.Ε., F.A.O. κ.λπ.).

Διεύθυνση

Οδός Φυτόκου, 38446, Ν. Ιωνία Μαγνησίας

Τηλέφωνο: +30 24210 93151, +30 24210 93155

Φαξ: +30 24210 93144

Email: g-agr [at] uth [dot] gr

Ιστότοπος: http://www.agr.uth.gr

Αποστολή

Αποστολή του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος είναι:

  • η παροχή υψηλής στάθμης γεωπονικής εκπαίδευσης,
  • η παραγωγή πρωτοποριακής γνώσης και τεχνογνωσίας, και
  • η μεταφορά της παραγόμενης γνώσης προς όφελος της κοινωνίας σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Έτσι οι απόφοιτοι του Τμήματος θα είναι ικανοί να χειρίζονται την κλασσική και τη σύγχρονη μεθοδολογία δημιουργίας και παραγωγής βελτιωμένου πολλαπλασιαστικού υλικού (γενετική βελτίωση, βιοτεχνολογία-γενετική μηχανική), τη σύγχρονη καλλιεργητική τεχνική (φυσιολογία, θρέψη, άρδευση, φυτοπροστασία), την ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονης γεωργικής τεχνολογίας, την αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων και του αγροτικού περιβάλλοντος και την ποιοτική παραγωγή και ασφάλεια τροφίμων φυτικής προέλευσης.

Εργαστήριο Ανθοκομίας

Σκοπός του Εργαστηρίου Ανθοκομίας είναι η κάλυψη των διδακτικών και τις ερευνητικών αναγκών σε θέματα θεωρητικής και πρακτικής ανθοκομίας καθώς και η σύνταξη και η εφαρμογή ολοκληρωμένων μελετών έργων πρασίνου και αρχιτεκτονικής τοπίου. Αντικείμενα του Εργαστηρίου Ανθοκομίας είναι η φυσιολογία και η διαχείριση της αύξησης, της ανάπτυξης και της παραγωγής ανθοκομικών φυτών, φυτών κηποτεχνίας και εδαφοκάλυψης (χλοοτάπητες), ο πολλαπλασιασμός των ανθοκομικών φυτών, η μελέτη αυτοφυών ειδών για την αξιοποίησή τους στην εμπορική ανθοκομία, η ανάπτυξη ολοκληρωμένων φυτοτεχνικών μελετών για τη διαμόρφωση του αστικού – περιαστικού περιβάλλοντος, δικτύων πρασίνου και ειδικών κατασκευών (πράσινα δώματα κ.ά.).