Ομάδες Στόχου

Ομάδες Στόχου προγράμματος OLYMPUS+

Εισαγωγικά θα πρέπει να αναφερθεί ότι η περιοχή της Ελασσόνας, έχει υποστεί τεράστιες καταστροφές από τους πρόσφατους σεισμούς του Μαρτίου 2021 και ως εκ τούτου θα πρέπει
κάθε δράση και κάθε παρέμβαση στην περιοχή να λαμβάνει υπόψη την ανάγκη που υπάρχει για ανασυγκρότηση της οικονομικής δραστηριότητας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας,
σε τομείς που επιδέχονται ανάπτυξης και δημιουργούν εισόδημα στην τοπική κοινωνία, όπως είναι και ο χώρος των ΑΦΦ.

 

 Για τον λόγο αυτό ,πιστεύουμε ότι και το προτεινόμενο έργο, πέρα από την προστασία της Bιοποικιλότητας των ΑΦΦ του Ολύμπου και την προστασία του από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, θα πρέπει να στηριχθούν οι κάτοικοι στην απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων. Το έργο θα έχει σοβαρό αντίκτυπο σε πολλές κοινωνικές ομάδες -στόχους ,όσο και στους φορείς που  xαράσσουν τη δημόσια πολιτική, στα πολύ σημαντικά θεματικά πεδία που το έργο επεξεργάζεται και αντιμετωπίζει (Δήμος Ελασσόνας, Περιφέρεια Θεσσαλίας, Δασαρχεία, ΥΠΕΝ κ.ά.

aromatika_fyta_1
poster1_1

Στόχος του Έργου είναι να αναδείξει στο ευρύ κοινό τη σημασία του εδάφους για την παραγωγή Αρωματικών –Φαρμακευτικών Φυτών σε μεγάλα υψόμετρα , την προσαρμογή και τη μετρίαση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην καλλιέργειά τους, την επιστημονική ενημέρωση αλλά και την αξία τους στη ζωή και την υγεία του ανθρώπου.

Με πιλοτικό πεδίο εφαρμογής τα χωριά της υπαίθρου του ΝΔ Ολύμπου, το έργο προτείνει, επίσης, την εκπόνηση διεπιστημονικής έρευνας για την προστασία των ΑΦΦ στο αυτοφυές τους πεδίο , την υλοποίηση συμμετοχικών βιωματικών εργαστηρίων στην Ελασσόνα , από ειδικούς πάνω στο αντικείμενο επιστήμονες, που αναλύουν το θέμα από την παραγωγή, την τυποποίηση, την προώθηση και εμπορία μέχρι τον τελικό καταναλωτή, τα οποία εμπλέκουν τους κατ’ εξοχήν διαχειριστές της γης και των εδαφών (καλλιεργητές, παραγωγούς, γεωπόνους, επιχειρηματίες του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα), προκειμένου να αναδειχθούν προκλήσεις, προτάσεις και κυρίως λύσεις που σχετίζονται με τις χρήσεις γης και την καλλιέργεια ΑΦΦ, την βιώσιμη αγροτική παραγωγή και την προστασία και βελτίωση των εδαφών.

Παράλληλα μελετά τη δυνατότητα προστασίας του ΝΔ Ολύμπου ,μέσα από τη διαδικασία των αναδασώσεων, με την αξιοποίηση εξειδικευμένων επιστημόνων, πανεπιστημιακών εργαστηρίων και ερευνητών , την δημιουργία μελέτης , που θα κοινοποιηθεί προς όλες τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.. Το τελικό αποτέλεσμα είναι να προστατευτεί η βιοποικιλότητα του ΝΔ Ολύμπου και κατ’ επέκταση όλου του ορεινού όγκου , να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν όλοι ( πολίτες, παραγωγοί, εκπαιδευτικοί ,μαθητές κ..ά.) για τους κινδύνους της απώλειας της βιοποικιλότητας, εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής , αλλά παράλληλα να δημιουργηθούν κατάλληλες συνθήκες για τη δημιουργία επιχειρηματικότητας ,με κεντρικό αντικείμενο τα ΑΦΦ , τη δημιουργία εισοδήματος στον τοπικό πληθυσμό και την αναστροφή της μείωσης του πληθυσμού της περιοχής του ΝΔ Ολύμπου , αποτελώντας αυτό παράδειγμα καλής πρακτικής ,για παρόμοιες ,ανά την Ελλάδα, περιοχές. Επίσης, προβλέπεται η δημιουργία εκπαιδευτικών εργαλείων για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των νέων για την αξία των ΑΦΦ στη ζωή του σύγχρονου ανθρώπου, τη διοργάνωση φωτογραφικού διαγωνισμού για τα ΑΦΦ ,όπως επίσης και δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησής τους σχετικά με τα ΑΦΦ και την προστασία της βιοποικιλότητας και την αποκατάσταση οικοτόπων ή ειδών, από τις επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής.

Στα πλαίσια του έργου μελετάται και υλοποιείται η κατασκευή ενός μικρού βοτανικού κήπου στην Ελασσόνα, σε χώρο μπροστά από το ΚΠΕ ΚΙσσάβου-Ελασσόνας, δικαιοδοσίας του Δήμου Ελασσόνας, που θα περιλαμβάνει τα αντιπροσωπευτικότερα ΑΦΦ του ΝΔ Ολύμπου.

Επίσης, το Έργο θα χρησιμοποιεί για την ενημέρωση – ευαισθητοποίηση όλων των ομάδων – στόχου (κοινωνία, παραγωγοί, πολιτεία, τοπική αυτοδιοίκηση, Νέα Γενιά κ.ά), όλα τα μέσα της σύγχρονης τεχνολογίας όπως είναι το Ιντερνετ, τα Social Media και η Τηλεόραση, με τη δημιουργία μιας αποκλειστικής ιστοσελίδας – πλατφόρμας, όπου θα αναρτηθεί όλο το υλικό του έργου, αλλά και της προετοιμασίας και παρουσίασης δύο (2) τηλεοπτικών εκπομπών, διάρκειας 70’ έκαστη, όπου θα αναπτυχθούν όλες οι πτυχές του έργου και κυρίως τα συμπεράσματα και οι προκλήσεις που αφορούν την Καταγραφή, παρακολούθηση, διατήρηση και αποκατάσταση: των φυσικών οικοτόπων και
ενδιαιτημάτων, των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας κοινοτικού και εθνικού ενδιαφέροντος, με στόχο την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας ,αλλά και την Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών ή δράσεων για την προστασία και αποκατάσταση οικοτόπων ή ειδών που απειλούνται από την κλιματική αλλαγή, με προσκεκλημένους ειδικούς επιστήμονες, υψηλού κύρους, πανελλήνιας εμβέλειας επιστημονικούς οργανισμούς και τις Εταιρίες αξιοποίησης και εμπορίας των ΑΦΦ.

Ομάδες Ευαισθητοποίησης που στοχεύει το έργο

Ομάδα 1: Ενημέρωση –ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση Καλλιεργητών και υποψήφιων καλλιεργητών ΑΦΦ

Ομάδα 2: Ενημέρωση –Ευαισθητοποίηση γενικού πληθυσμού

Ομάδα 3: Ενημέρωση – Ευαισθητοποίηση των γεωργών και κτηνοτρόφων της περιοχής

Ομάδα 4: Ενημέρωση –ευαισθητοποίηση επιστημονικής κοινότητας ( Γεωπόνοι –Δασολόγοι)

Ομάδα 5: Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών –

Ομάδα 6: Στελέχη Τ.Α. παρολύμπιων Δήμων

Oμάδα 7: Θεσμικοί Φορείς (Περιφέρεια, Δήμοι, Δασαρχεία, ΥΠΕΝ κ.ά.)

Ομάδα 8: Ευαισθητοποίηση των μαθητών και των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ομάδα 9: Κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ( σε όλη την Ελλάδα-δημιουργία εκπαιδευτικών εργαλείων και υλικού σχετικά με τα ΑΦΦ) 

Όλοι οι παραπάνω επωφελούμενοι θα αποτελέσουν δορυφόρους της γνώσης και ευαισθησίας για την προστασία της βιοποικιλότητας στην περιοχή του ΝΔ και ιδιαίτερα των ΑΦΦ και την ανάγκη λήψης μέτρων για την προστασία του μυθικού βουνού από την κλιματική αλλαγή. Επίσης, ο δημόσιος διάλογος που θα ανοιχθεί μεταξύ των ειδικών/ επαγγελματιών, αλλά και των τοπικών φορέων και της ευρύτερης επιστημονικής κοινότητας , θα έχει ως αποτέλεσμα τη διάχυση των γνώσεων και των καλών πρακτικών σε περιοχές που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα ( Καταστροφή Της βιοποικιλότητας και κίνδυνος των ορεινών όγκων από την κλιματική αλλαγή).

Το έργο λαμβάνει υπόψη όλες τις εθνικές και κοινοτικές Νομοθεσίες και ρυθμίσεις , δεδομένου ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι είναι υψηλού επιπέδου επιστήμονες, με μεγάλη εμπειρία στην καταγραφή, παρακολούθηση, διατήρηση και αποκατάσταση των φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων, των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας κοινοτικού και εθνικού ενδιαφέροντος, με στόχο την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας, όπως επίσης και με Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών ή δράσεων για την προστασία και αποκατάσταση οικοτόπων ή ειδών που απειλούνται από την κλιματική αλλαγή. Επίσης, λαμβάνεται υπόψη και το ΠΕΣΠΚΑ Θεσσαλίας (Εθνική Στρατηγική προσαρμοσμένη στην Κλιματική Αλλαγή)- Διαβούλευση του Περιφερειακού Σχεδιασμού για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠΕΣΠΚΑ) Περιφέρειας Θεσσαλίας, στην Επιτροπή Διαβούλευσης της οποίας συμμετέχει και το Δίκτυο ‘ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» .