ΔΡΑΣΗ 13

ΔΡΑΣΗ 13

Διαχείριση, παρακολούθηση και συντονισμός του έργου.

Αντικείμενο:

Η ενοποίηση των λειτουργιών (Συντονισμός, Παρακολούθηση, Διαχείριση), αποσκοπεί σε μια ενιαία αντιμετώπιση του Έργου με αλληλοτροφοδότηση στοιχείων, παρατηρήσεων, επισημάνσεων και προτάσεων έτσι ώστε το έργο συνολικά να επιτύχει τον ανώτερο βαθμό των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων .

Οι βασικοί στόχοι της Δράσης είναι:

 • η συνεχής παρακολούθηση και ο έλεγχος για την επίτευξη των στόχων του Έργου
 • η παράδοση των αναμενόμενων παραδοτέων σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα
 • η ενημέρωση των εταίρων για τον προγραμματισμό των εργασιών

Μεθοδολογία:

Αναλυτικά, κατά την Δράση αυτή, θα εκτελεστούν οι ακόλουθες ενέργειες:

 • Καθημερινή επικοινωνία με τους εταίρους του έργου
 • Προσδιορισμός των εργασιών και προγραμματισμό τους στο χρόνο σε συνάρτηση με τον προγραμματισμό της υλοποίησης μια εκάστης δράσης
 • Παρακολούθηση της πορείας ένταξης και της πορείας των δεικτών Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου
 • Παροχή κάθε δυνατής βοήθειας, οδηγιών και απάντηση σε ερωτήματα των εταίρων , επίλυση νομικών,οικονομικών ,λογιστικών, διαδικαστικών θεμάτων ανάμεσα στον συντονιστή και τους εταίρους, θέματα συνεργασίας εταίρων με το Πράσινο Ταμείο

Οικονομική – Λογιστική Διαχείριση Έργου

Παραδοτέα:

 • Απολογιστικές και Προγραμματικές Εκθέσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης του Έργου από τον χρηματοδότη (Πράσινο Ταμείο)
 • Πρακτικά Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής των παραδοτέων του έργου των Εταίρων.
 • Τα προβλεπόμενα από την προκήρυξη δελτία παρακολούθησης Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου
 • Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας
 • Τελική Έκθεση υλοποίησης