ΔΡΑΣΗ 2

ΔΡΑΣΗ 2

Δράση Πεδίου: Μελέτες-προτάσεις για Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών ή δράσεων για την προστασία και αποκατάσταση οικοτόπων ή ειδών του ΝΔ Ολύμπου που απειλούνται από την κλιματική αλλαγή (όρια Δήμου Ελασσόνας)

Η δράση 2 – Δράση Πεδίου, θα ανατεθεί, με σύμβαση ανάθεσης έργου  σε εξειδικευμένο/-νους επιστήμονα/-νες ή εξειδικευμένο εργαστήριο ή ερευνητικό φορέα , που  θα έχει αποδεδειγμένη εμπειρία πραγματοποίησης τέτοιων μελετών.

Οι μελέτες μπορούν να προκαλέσουν  πολλαπλασιαστικά φαινόμενα και μπορούν να συμβάλλουν στην προστασία του Ολύμπου, από τις επιπτώσεις που προκαλεί η κλιματική αλλαγή.

Περιγραφή προβλήματος

Η κλιματική αλλαγή που συντελείται σε παγκόσμιο επίπεδο, επηρεάζει και την Ελλάδα και ιδιαίτερα τα φυσικά της οικοσυστήματα τα οποία λόγω της. Στο μέλλον θα υπονομεύσει σημαντικά τις προσπάθειες για αειφορική ανάπτυξη γιατί θα διογκώσει τους κινδύνους φυσικών καταστροφών, όπως οι δασικές πυρκαγιές. Με την παρούσα έρευνα αφού αποτυπωθεί το υπάρχον οδικό δασικό δίκτυο, επιδιώκεται η χωροθέτηση ευαίσθητων θέσεων για την ενίσχυση της προστασίας του περιβάλλοντος (ανθρωπογενής επίδραση, θέσεις αναδασώσεων, δασοτεχνικά έργα κ.ά.), ως μέσο αειφορικής ανάπτυξης. Στην αποτύπωση των δασικών δρόμων εκτός από τις μέχρι τώρα μεθόδους θα χρησιμοποιηθούν και τα μη επανδρωμένα οχήματα (U.A.V.).

Μεθοδολογία

Στην αποτύπωση των δασικών δρόμων θα χρησιμοποιηθούν σύγχρονες μέθοδοι, GPS, GIS αλλά και μη επανδρωμένα οχήματα (U.A.V.) ως τεχνολογία αιχμής, συχνά αναφερόμενα ως Drones, που τα τελευταία χρόνια έχουν αύξηση στην χρήση τους σε διάφορους τομείς. Με τη χρήση ΓΣΠ και των δασοπονικών χαρτών θα παραχθούν χάρτες χρήσεων γης για την καλύτερη αξιολόγηση και αξιοποίηση της περιοχής.

Περιοχή Μελέτης

Στην συγκεκριμένη μελέτη η περιοχή έρευνας θα είναι το νοτιοδυτικό μέρος του εθνικού δρυμού Ολύμπου που ανήκει στον Δήμο Ελασσόνας (με πράσινο χρώμα).

Παραδοτέα

Μελέτη που θα αποτελείται από:

  • Χάρτης κλίσεων
  • Χάρτης εκθέσεων
  • Χάρτης βλάστησης
  • Χάρτες με τις περιοχές που είναι σε καθεστώς Natura
  • Χάρτης του οδικού δικτύου
  • Χάρτης θέασης
  • Χάρτης προτεινόμενων θέσεων αναδάσωσης – δασοτεχνικών έργων για την προστασία
  • Χάρτης επιλέξιμων αγροτικών εκτάσεων (σε περίπτωση που έχουμε την κύρωση των δασικών χαρτών)
  • Χάρτης προτεινόμενων θέσεων νέων καλλιεργειών (σε περίπτωση που έχουμε την κύρωση των δασικών χαρτών)
  • Τελική Έκθεση υλοποίησης