ΔΡΑΣΗ 14

ΔΡΑΣΗ 14

Εξωτερική αξιολόγηση του έργου.

Αντικείμενο:

Σκοπός  της  εξωτερικής  αξιολόγησης  του  Έργου  είναι : (Α)  Η αποτίμηση της πορείας του έργου,  σε σχέση με τους τεθέντες στόχους, (Β)  Η  αξιολόγηση της πορείας εφαρμογής  του προγράμματος.

Η χρήση εξωτερικού αξιολογητή επιτρέπει τη διαμόρφωση έγκυρης και πιο αντικειμενικής εικόνας .

Μεθοδολογία:

Κριτήρια αποτίμησης και αξιολόγησης πορείας έργου:

  • Αξιολόγηση «πληρότητας» των υλοποιούμενων προϊόντων – υπηρεσιών, της κάθε Δράσης και του κάθε πακέτου εργασίας συνολικά
  • Αποτίμηση «αποτελεσματικότητας»  της  υλοποίησης  των  σχεδιασμένων δράσεων  από  την  άποψη της  διαδικασίας  και της  ενίσχυσης  της βιωσιμότητας του αποτελέσματος
  • Καταγραφή της βιωσιμότητας των αποτελεσμάτων
  • Αποτίμηση ενεργειών «καταγραφής αλλαγής επί των κυρίαρχων τάσεων και στάσεων» ως προς την αποδοχή και την υιοθέτηση των διαδικασιών και των εργαλείων που παράγει το έργο
  • Εκτίμηση «πρόβλεψης  και  διαχείρισης  μελλοντικών  παραγόντων  που ενδέχεται  να  συνιστούν  ‘κινδύνους’»  για την  αποτελεσματικότητα  της υλοποίησης
  • Τήρηση χρονοδιαγράμματος

Παραδοτέα:

  • Έκθεση αποτελεσμάτων εξωτερικής αξιολόγησης