ΔΡΑΣΗ 1

ΔΡΑΣΗ 1

Μελέτες για την καταγραφή, παρακολούθηση, διατήρηση και αποκατάσταση των Αρωματικών - Φαρμακευτικών Φυτών του Ολύμπου - Προτάσεις και διαμόρφωση πολιτικών (όρια Δήμου Ελασσόνας)

Η Δράση 1 θα υλοποιηθεί από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας-Σχολή Γεωπονικών Επιστημών – Εργαστήριο Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου.

Τα αποτελέσματα των μελετών θα αποτελέσουν σημαντικό  εργαλείο για την ανάπτυξη συγκεκριμένων δράσεων και στρατηγικών διαχείρισης των περιοχών που φιλοξενούν σημαντικό αριθμό ειδών ΑΦΦ. Θα παρέχει επίσης σημαντικές πληροφορίες για την βελτίωση ή/και την θέσπιση ειδικής νομοθεσίας και κανονισμών για ην προστασία περιοχών στον Ολύμπου, αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα, καθώς και των ειδών ΑΦΦ που φύονται σε αυτές.

Αντικείμενο:

Αντικείμενο της Δράσης 1 αποτελεί η καταγραφή των σημαντικότερων βιοκοινοτήτων ΦΑΦ στην περιοχή του ΝΔ Ολύμπου καθώς και των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών της κάθε περιοχής.

Μεθοδολογία:

Για την επίτευξη του παραπάνω στόχων θα πραγματοποιηθούν σε τέσσερις (4) διακριτές ενότητες εργασίας (ΕΕ), οι παρακάτω δράσεις.

1η ΕΕ:

Πιλοτικός εντοπισμός και χαρτογράφηση περιοχών του ΝΔ Ολύμπου όπου μεταβάλλεται έντονα ο πληθυσμός και τα είδη των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών.

Χρόνος Υλοποίησης:0-6 μήνες

Κατά τη διάρκεια αυτής της ΕΕ θα συνταχθεί ερωτηματολόγιο, το οποίο θα συμπληρωθεί με την βοήθεια του επιστημονικού προσωπικού του Εργαστηρίου Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου (υπό μορφή συνέντευξης) από το κατοίκους της περιοχής,θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις στην περιοχή και θα ληφθούν όλες οι μετρήσεις (συντεταγμένες, υψόμετρο, προσανατολισμός κλπ), ενώ παράλληλα θα καταγράφονται στοιχεία της ανθρώπινης δραστηριότητας στην περιοχή καθώς και τυχόν ενδείξεις φυσικών καταστροφών που έχουν συμβεί στην περιοχή όπως πυρκαγιές, κατολισθήσεις, πλημμυρικά φαινόμενα κλπ.

Με βάση τις παραπάνω μετρήσεις και παρατηρήσεις θα κατασκευαστούν ψηφιακοί χάρτες των περιοχών μελέτης.

Παραδοτέα:

Π 1.1 Το ερωτηματολόγιο
Π 1.2 Τα αποτελέσματα της ανάλυσης των ερωτηματολογίων
Π 1.3 Οι ψηφιακοί χάρτες των περιοχών μελέτης.
Π 1.4  Έκθεση αποτελεσμάτων

2η ΕΕ:

In situ καταγραφή του πληθυσμού και των ειδών των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών στις περιοχές μελέτης

Χρόνος Υλοποίησης:2-14 μήνες

Θα πραγματοποιηθεί καταγραφή των ειδών των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, καθώς και του μεγέθους του κάθε πληθυσμού σε κάθε μια από τις περιοχές μελέτης, με επιτόπια επίσκεψη εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού. Παράλληλα θα ληφθούν και φωτογραφίες από τα διάφορα φυτικά είδη.

Παραδοτέα:

Π 2.1 Ο κατάλογος με τα είδη των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών που έχουν ταυτοποιηθεί ανά περιοχή μελέτης
Π 2.2 Οι ενημερωμένοι ψηφιακοί χάρτες
Π 2.3 Το φωτογραφικό υλικό
Π 2.4 Έκθεση αποτελεσμάτων
Π 2.5 Λογισμικό υπολογισμού και ενημέρωσης των δεικτών

3η ΕΕ:

Ανάπτυξη πιλοτικής στρατηγικής διαχείρισης των υπό μελέτη περιοχών

Χρόνος Υλοποίησης:12-18 μήνες

Για την ανάπτυξη της προτεινόμενης στρατηγικής διαχείρισης, θα ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα της επεξεργασίας των ερωτηματολογίων σχετικά με την προγενέστερη σύνθεση της χλωρίδας της κάθε περιοχής μελέτης, καθώς και οι δείκτες πίεσης του κάθε φυτικού είδους ανά περιοχή. Θα κατασκευαστεί ένας πίνακας σημαντικότητας για κάθε δείκτη ανά περιοχή, έτσι ώστε να αξιολογηθεί η θετική ή η αρνητική επίδρασή του στην εξάπλωση του κάθε είδους των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών.     

Μετά την ανάλυση των παραπάνω στοιχείων  και με την βοήθεια του λογισμικού που θα έχει αναπτυχθεί κατά την διάρκεια της ΕΕ 2, θα προταθούν αντίστοιχες δράσεις ώστε να περιοριστούν οι δείκτες εκείνοι που έχουν αρνητική επίδραση και να ενισχυθούν όσοι μπορούν να ευνοήσουν την εξάπλωση των αρωματικών και φαρμακευτικών ειδών. Τα νέα στοιχεία που θα προκύψουν θα χρησιμοποιηθούν για την βελτίωση του λογισμικού.

 

Παραδοτέα:

Π 3.1 Βαθμονόμηση και βελτίωση του λογισμικού
Π 3.2  Έκθεση αξιολόγησης του λογισμικού
Π 3.3 Έκθεση με την προτεινόμενη στρατηγική διαχείρισης των υπό μελέτη    περιοχών .
Π 3.4 Σχέδιο παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας των δράσεων διαχείρισης

4η ΕΕ:

Δημιουργία ηλεκτρονικού οδηγού ενημέρωσης για τους κίνδυνους περιορισμού των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών του ΝΔ Ολύμπου.

Χρόνος Υλοποίησης:12-18 μήνες

Χρησιμοποιώντας όλα τα στοιχεία που θα έχουν συγκεντρωθεί κατά τη διάρκεια των παραπάνω ΕΕ και συγκεκριμένα τις καταγεγραμμένες μαρτυρίες των κατοίκων της περιοχής σχετικά με την χλωρίδα, τους ψηφιακούς χάρτες, το φωτογραφικό υλικό, τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την ανάλυση των παραπάνω στοιχείων και τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη χρήση του λογισμικού, θα δημιουργηθεί ένας  οδηγός ενημέρωσης σχετικά με τους κινδύνους που διατρέχουν οι κατά τόπους πληθυσμοί των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών και οι οποίοι μπορούν να μειώσουν ή να εξαλείψουν τον πληθυσμό τους.

Ο οδηγός ενημέρωσης θα είναι σε ηλεκτρονική μορφή και θα μπορεί να αποτελέσει τη βάση για, α) τη δημιουργία ενός κώδικα ορθών πρακτικών, β) την σύνταξη ή τη συμπλήρωση της ειδικής νομοθεσίας και των κανονισμών που διέπουν τα ΦΑΦ, γ) την εκπαίδευση των επιστημόνων και των παραγωγών και των μαθητών και δ)την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση του κοινού.

 

Παραδοτέα:

Π 4.1 Ο ηλεκτρονικός οδηγός ενημέρωσης
Π 4.2 Έκθεση δράσεων όπου μπορεί να εφαρμοστεί ο ηλεκτρονικός οδηγός    ενημέρωσης.
Π 4.3 Οργάνωση βιωματικού εργαστηρίου για την εφαρμογή ορθών πρακτικών διαχείρισης των βιοτόπων, των καλλιεργειών και τη χρήση του λογισμικού
Π 4.4 Τελική έκθεση